Regulamin udostępniania treści cyfrowych w zamian za zapis do newslettera

§ 1. Definicje

W poniższym regulaminie znajdują się pojęcia, których znaczenia przyjmuje się w poniższy sposób:

 1. Administrator – Kamil Kwapisz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Kamil Kwapisz Consulting”, ul. Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa, NIP: 7010988206, e-mail: kontakt@kamil.kwapisz.pl,
 2. Użytkownik – osoba fizyczna wypełniająca Formularz i zawierająca w ten sposób z Administratorem umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów.
 3. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Administratorem umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Użytkownikiem;
 4. Formularz – formularz internetowy osadzony i wyświetlany na Stronie służący do zamówienia Materiałów,
 5. Materiały – treści cyfrowe udostępniane Użytkownikowi przez Administratora w zamian za zapis na listę subskrybentów Newslettera;
 6.  Newsletter – wiadomości e-mail zawierające informacje handlowe o nowościach, usługach, produktach oraz promocjach związanych z serwisem kamil.kwapisz.pl, wysyłane przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e‑mail,
 7. POCK – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również Użytkownikiem,
 8. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://kamil.kwapisz.pl/,

§ 2. Zamówienie i dostarczenie Materiałów

 1. Za pośrednictwem Strony, Administrator umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów, za które Użytkownik nie wnosi opłaty pieniężnej, lecz dostarcza Administratorowi swoje dane osobowe, jednocześnie wyrażając zgodę na przesyłanie mu treści danego Newslettera. 
 2. W sytuacji, gdy Użytkownik nie chce wyrazić zgody na przesyłanie mu Newslettera, może zakupić Materiały, płacąc za nie określoną przez Administratora cenę. Zakup w ten sposób wymaga indywidualnego kontaktu z Administratorem. 
 3. Zawarcie umowy w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, wymaga wypełnienia i przesłania Formularza, a następnie potwierdzenia zapisu na listę subskrybentów Newslettera poprzez kliknięcie linku (hiperłącza) potwierdzający wysłany na adres e‑mail podany w Formularzu. Umowę uważa się za zawartą z chwilą wyświetlenia Użytkownikowi strony internetowej z potwierdzeniem subskrypcji Newslettera.  
 4. W Formularzu konieczne jest podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do subskrypcji Newslettera oraz dostarczenia Materiałów. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Zamówienie Materiałów nie jest możliwe w pełni anonimowo. 
 5. Zakazane jest przesyłanie za pośrednictwem Formularza treści bezprawnych. 
 6. Materiały dostarczane są Użytkownikowi na podany w Formularzu adres e‑mail w formie wiadomości mailowej zawierającej link dostępowy do Materiałów.

§ 3. Własność intelektualna

 1. Materiały korzystają z ochrony prawa autorskiego.
 2. Materiały mogą zawierać również chronione znaki towarowe.
 3. Materiały udostępniane są Użytkownikowi wyłącznie do własnego użytku, a inne formy korzystania z Materiałów naruszają prawa Administratora lub innych podmiotów uprawnionych i mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną, lub karną. Zakazane jest dalsze kopiowanie, powielanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie Materiałów bez zgody Administratora, lub innych podmiotów uprawnionych.

§ 4. Wymogi techniczne

 1. Do korzystania ze Strony, w tym w szczególności do zamówienia Materiałów, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do internetu,
  2. standardowy i aktualny system operacyjny pozwalający na korzystanie z przeglądarki w środowisku graficznym,
  3. standardowa i aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies pozwalająca na uruchamianie skryptów języka JavaScript,
  4. posiadanie aktywnego adresu e‑mail.
 2. Do korzystania z Materiałów może być konieczne standardowe, ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI, XLS itp. W sytuacji, gdy korzystanie z Materiałów wymaga spełnienia dodatkowych wymogów technicznych, informacja taka prezentowana jest na Stronie w sposób widoczny dla Użytkownika i pozwalający podjąć mu decyzję w zakresie zamówienia Materiałów.

§ 5. Odstąpienie od umowy i reklamacje

 1. Konsument oraz POCK może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów w terminie 14 dni od jej zawarcia bez  konieczności podawania przyczyny. By rozwiązać umowę, wystarczające jest przekazanie Administratorowi odpowiedniej informacji drogą mailową. Odstąpienie od umowy oznacza również rezygnację z otrzymywania Newslettera. 
 2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, co jest niezależne od odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu. Rezygnacja z Newslettera (anulowanie subskrypcji) dokonywane jest poprzez kliknięcie przeznaczonego do tego celu linku zamieszczonego w treści każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera. 
 3. Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym, jest wyłączona w stosunku do Użytkownika innego niż Konsument lub POCK. W przypadku Konsumenta lub POCK, w zakresie odpowiedzialności za zgodność Materiałów z umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy o prawach konsumenta. 
 4. Wszystkie Materiały mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią indywidualnej porady. 
 5. Administrator ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi lub POCK Materiały zgodne z umową. Zgodność z umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta. 
 6. Administrator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Materiałów, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Materiałów z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Materiałów, istniał w chwili ich dostarczenia. 
 7. Jeżeli Materiały są niezgodne z umową, Konsument oraz POCK może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 8. Jeżeli Materiały są niezgodne z umową, Konsument lub POCK może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności Materiałów z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
  2. Administrator nie doprowadził Materiałów do zgodności z umową,
  3. brak zgodności Materiałów z umową występuje nadal, mimo że Administrator próbował doprowadzić Materiały do zgodności z umową,
  4. brak zgodności Materiałów z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w § 5 ust. 7 Regulaminu,
  5. z oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Materiałów do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, lub POCK.
 9. W razie niezgodności Materiałów z umową Konsument lub POCK może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Administratora.
 10. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji.
 11. Zasady odpowiedzialności Administratora za niezgodność Materiałów z umową wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o prawach konsumenta. Regulamin nie ma na celu wprowadzania modyfikacji tych zasad, lecz stanowi uproszczone ich przedstawienie w celu ułatwienia Konsumentowi lub POCK rozeznania się w tych zasadach. Administrator zachęca jednocześnie Konsumenta lub POCK do zapoznania się z całością regulacji zawartej w ustawie o prawach konsumenta.

§ 6. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawieranymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 3. skorzystania z pomocy powiatowego (lub miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 7. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Formularzu jest warunkiem zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
 4. Po dostarczeniu Materiałów, dane osobowe Użytkownika przechowywane są w bazie Administratora zarządzanej przez dostawcę usługi do marketingu mailowego na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z umową, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową. 
 5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są również w celu obsługi Newslettera, tj. wysyłki wiadomości e‑mail, analizy statystyk związanych z wysyłanymi wiadomościami, segmentacji bazy. Na podstawie segmentacji wykonywanej przez Administratora, Użytkownik może trafiać do różnych grup odbiorców Newslettera, które mają wpływ na zakres oraz zawartość treści wysyłanych w ramach Newslettera. Użytkownik zawsze może zwrócić się do Administratora o informację w zakresie przynależności do poszczególnych grup oraz oczekiwaną przez siebie modyfikację w zakresie tej przynależności. 
 6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są jednak nadal w bazie Administratora na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z Newsletterem oraz w celu zapewnienia możliwości wykazania, że Administrator przestrzega przepisów prawa przy prowadzeniu działań związanych z Newsletterem, odbierając zgodę na otrzymywanie Newslettera, respektując rezygnację z Newslettera itp., co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową oraz upływie terminu, do którego Administrator może zostać poddany kontroli ze strony organu nadzorczego w zakresie zgodności z prawem prowadzonych działań związanych z Newsletterem. 
 7. Adres e‑mail Użytkownika może zostać przesłany do systemu reklamowego Meta w celu stworzenia grupy odbiorców reklam, a następnie targetowania do stworzonej w ten sposób grupy reklam określonej treści, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu własnych produktów lub usług. 
 8. W proces przetwarzania danych osobowych Użytkownika mogą być zaangażowane podmioty przetwarzające związane z Administratorem stosownej treści umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
 9. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora: prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. danych osobowych. 
 10. Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie informacje w tym zakresie zawarte są w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://kamil.kwapisz.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasad, na jakich umożliwia uzyskanie dostępu do Materiałów, z zastrzeżeniem, że nowe zasady nie znajdują zastosowania do umów zawartych przed zmianą zasad.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, znajduje zastosowanie Regulamin obowiązujący w chwili zawierania umowy.
 3. Wszelkie spory związane ze Stroną będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby lub stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz POCK, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 01.01.2023 r..